English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login
高中數學   cc Media
標題
 1.x2+x+1=0
 2.解的平方
 3.兩個根的和
  ...
Author: Action Chen
Views: 6088
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-19
29:36
標題
 1.勘根定理─值域試算表
Author: Action Chen
Views: 6965
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-15
04:14
標題
 1.解n次方程式
 2.學習地圖
 3.定義
  ...
Author: Action Chen
Views: 7201
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-15
58:24
標題
 1.n次方程式
 2.學習地圖
 3.定義
  ...
Author: Action Chen
Views: 6556
Discussion: 1
Uploaded: 2010-10-13
40:19
標題
 1.二次方程式─公式解、根與係數的關係
 2.學習地圖
 3.公式解
  ...
Author: Action Chen
Views: 8764
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-12
28:34
標題
 1.複數─引進、性質與運算
 2.學習地圖
 3.複習一元二次方程式的解
  ...
Author: Action Chen
Views: 7636
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-12
38:38
Outline:
 1.多項式方程式─課程導覽及課後問答
   1.1.課程導覽
   1.2.課後問答
  ...
Author: Action Chen
Views: 9805
Discussion: 1
Uploaded: 2010-10-11
06:41
Outline:
 1.登錄&上課步驟
   1.1.進入高中數學學習網站
   1.2.註冊登錄
  ...
Author: 陳記住老師
Views: 16733
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-09
09:17
請同學下載講義,依照學習三部曲學習...是禱!1. 下載並列印講義2. 聽完講解後,試著在講義上自己講一次並作筆記3. 多練習題目,並試著理解每一個解題步驟與原理

標題
 1.餘弦定理─證明
 2.敘述─餘弦定理
   2.1.三角函數證法
  ...

Author: Action Chen
Views: 9983
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-09
27:38
請同學下載講義,依照學習三部曲學習...是禱!1. 下載並列印講義2. 聽完講解後,試著在講義上自己講一次並作筆記3. 多練習題目,並試著理解每一個解題步驟與原理

標題
 1.平面向量─內積的坐標表示法
 2.導出─內積的坐標表示
 3.結論
  ...

Author: Action Chen
Views: 5979
Discussion: 0
Uploaded: 2010-10-07
43:36
Prev1234Next