English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 想知道密码
老师:
 
 
     对现场管理资讯系统感兴趣,可惜有密码保护
 
    请告知密码,谢谢
 
 
       大陆学生:张金科
 
 
https://sites.google.com/view/drchengpinho/%E9%A6%96%E9%A0%81

老師20多年的改善經驗,分享給你!當然有包含你要的密碼
Reply